15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี2567อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67  โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานการจัดงานฯ ในครั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดสรรเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม 150 รูป/คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มห้เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เพื่อประกาศเกียรติคุณให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป