ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

โอกาสนี้ ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 ความว่า “…ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำบริเวณต้นน้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของลำน้ำชีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีเดิมให้สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี…” โดยกรมชลประทานได้กำหนดแผนการก่อสร้างระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2567 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ในการก่อสร้างถนนทางเข้าหัวงานและอาคารที่ทำการ

โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีมีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) ขนาดความจุ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง จำนวน 6 บาน สามารถระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 3,320 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับจากโครงการนี้คือ เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสนับสนุนการประมงน้ำจืดและช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำอีกด้วย

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการแก้มลิงบึงนกโง่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยแก้มลิงบึงนกโง่ มีพื้นที่ประมาณ 1,420 ไร่ รองรับน้ำจากลุ่มน้ำชี ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากของทุก ๆ ปีจะมีปริมาณน้ำมากและระดับน้ำในบึงสูง แต่เดิมแก้มลิงแห่งนี้มีสภาพตื้นเขินเนื่องจากมีตะกอนทับถมและวัชพืชปกคลุม ทั้งยังไม่มีโครงสร้างทางชลประทานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณรอบ ๆ ในช่วงฤดูฝน และไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยในปี 2563 กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินภายในบึงนกโง่ พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขนาด 3 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ราษฎรในตำบลศรีสำราญ และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 4,250 ไร่ ให้แก่ราษฎรบ้านนาโจด บ้านหนองเบ็ญ บ้านหนองปลาปึ่ง และบ้านนาฮี ตำบลศรีสำราญ จำนวน 625 ครัวเรือน ได้มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี สร้างความผาสุขให้กับพี่น้องประชาชน

จากนั้น องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาซึ่งความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนเสมอมา