20 พฤษภาคม 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

สำนักงาน กปร. สร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนา จัดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12

ที่ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กทม.( 3 เมษายน 2567) เมื่อเวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ จำนวน 51 คน โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยสถาบันอนุชิตพิพรรธน์ จัดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) ซึ่งในปี 2567 นับเป็นรุ่นที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันสร้างเครือข่ายนักบริหาร ในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การจัดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2567 รวม 26 วัน โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อาทิ การบรรยายหัวข้อ หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี การเติบโตของธุรกิจเอกชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เป็นต้น

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ต่อไป
Cr: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.