25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

เมืองนนท์เปิด “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา”

 นนทบุรี..0 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี และนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ  ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ค้าขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31ต.ค.

นายสุจินต์  กล่าวว่า  จังหวัดนนทบุรีส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายใน ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมสร้างให้เกิดช่องทางการจำหน่าย เพิ่มขึ้น

ด้านนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและผลผลิตหาการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ผลผลิตทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP หรือผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเป็น การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ให้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง