23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

“บิ๊กป้อม”ลั่นหนองหารต้องกลับมาเหมือเดิมใน3เดือน

สกลนคร..0 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ต.ค. 2563 ที่ห้องประชุม รพ.ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางดูสภาพพื้นที่บริเวณรอบบึงหนองหาร พร้อมเผยว่า  การดำเนินงานของทุก หน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แต่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ทำให้หนองหารกลับมาเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้ง โดยสั่งให้ สทนช. กำกับ เร่งรัด ขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มอบให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการ ให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ด้านการใช้ประโยชน์ ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วม ตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้ ส่วนการบรรเทาอุทกภัย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ในส่วนการจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปัญหาคุณภาพน้ำของหนองหารที่เรื้อรังมานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มีความ อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชาวสกลนครและประชาชนทั่วไป

ส่วน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ประกอบด้วย การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการ บริหารจัดการ รวมระยะเวลา 10 ปี จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 7,445.22 ล้านบาท