25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมเกษตรจับมือปัญญาภิวัฒน์สร้างผู้นำเกษตรยุคใหม่

นนทบุรี..0เมื่อวันที่ 26 ต.ค.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภาหลังลงนามบันทึกข้อตกลงที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างครอบคลุมทั่วถึง และยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญา

ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยเป็นการแบ่งปันทรัพยากรบุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน

สำหรับการพัฒนาบุคคลากรทางการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น มีการดำเนินการอย่างระบบบต่อเนื่องในทุกระดับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่เยาวชนโดยผ่านกระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร ปัจจุบันมียุวเกษตรกร จำนวน 5,292 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 121,121 ราย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ โดยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ปัจจุบันมี Young Smart Farmer จำนวน 13,051 ราย

อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด ปัจจุบันมี Smart Farmer จำนวน 1,101,650 ราย ซึ่งการร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นในทั้งสองฝ่าย