15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ไทยเบฟฯจับมือบริษัทประชารัฐฯหนุนปลูกกระจูดทะเลน้อย

พัทลุง ..0นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางบริษัทฯได้มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถจัดการตัวเองได้ มีชีวิตที่ดีที่ขับเคลื่อนด้วยน้องสานพลังเพื่อบ้านเกิด  เป็นโครงการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง  ภายใต้โครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้มควนขนุน ล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้  กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนา ที่ 4 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  ร่วมกันปลูกกระจูดนำร่องเป็นแปลงสาธิต ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย  จำนวน  4  ไร่

หลังจากนั้นคณะดังกล่าวก็ได้ต่อยอดพื้นที่ปลูกกระจูดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท่องเที่ยววิถีนา  ท้องที่  ม.5  ต.พนางตุง  อ.ควนขนุน  เนื้อที่  80  ไร่  ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและของประชาชน  นอกจากนั้นยังขยายการปลูกกระจูดไปยังพื้นที่  ต.ชัยบุรี  ต.ลำปำ  อ.เมืองพัทลุง  ต.พนางตุง  และ ต.ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  ไม่น้อยกว่า  500  ไร่  โดยหลังจากการปลูกไปประมาณ  1  ปี  ก็สามารถนำกระจูดไปจำหน่ายหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดได้ทันที

ผู้สื่อข่าว  จ.พัทลุง  รายงานว่า  การดำเนินงานดังกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนการผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดให้ครบวงจร  ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ให้ครบวงจร  เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่  ต.พนางตุง  ต.ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดมากกว่า  15  กลุ่ม  โดยกระจูดที่นำมาจัดทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่สั่งซื้อมาจาก  ต.เคร็ง  อ.ชะอวด และ จ.นครศรีธรรมราช  และจากพื้นที่  จ.นราธิวาส  ในราคามัดละ  40-60  บาท เนื่องจากในพื้นที่  อ.ควนขนุน   มีการปลูกกระจูดเพียงน้อยนิดเท่านั้น  โดยในแต่ละปีมีต้นทุนในการจัดซื้อต้นกระจูดประมาณ  60 – 80  ล้านบาท  ในขณะที่ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดในประเภทต่างๆในปี  พ.ศ.2562  ที่ผ่านมาของจังหวัดพัทลุงมียอดจำหน่ายพุ่งสูงถึงกว่า  1,200  ล้านบาท  ทางบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชา รัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน ฯลฯ มั่นใจว่า  การขยายพื้นที่ปลูกกระจูดในพื้นที่  อ.เมืองพัทลุง  อ.ควนขนุน  เนื้อที่ไม่น้อยกว่า  600  ไร่ในครั้งนี้  จะสามารถลดต้นทุนการผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดให้ต่ำลง  และเป็นการสร้างงาน  สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรที่นำพื้นที่นาร้าง  พื้นที่ว่างเปล่า มาปลูกกระจูด  เพื่อเป็นอาชีพเสริมที่มั่นคง  และยั่งยืนให้กับครอบครัว