25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

พ่อเมืองสุโขทัยเดินสายมอบนโยบาย

สุโขทัย..0 เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย ลงพื้นที่ อ.ศรีสำโรง อ.ศรีนคร, อ.สวรรคโลก และ อ.ศรีสัชนาลัย  เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผวจ.สุโขทัยคนใหม่  และ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ อาทิ เรื่องของการปกป้องเทิดทูนเชิดชูสถาบันหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน

นายวิรุฬ  กล่าวว่า น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่อาณาราษฎรตลอดไป”  เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

อีกทั้งขอให้ทุกชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาหมู่บ้าน ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และมีการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาจนสามารถสร้างอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน  นอกจากนี้ตนพร้อมที่จะพัฒนา จ.สุโขทัย ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  อีกด้วย