23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

เมือแพร่ส่ง”ประพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง พิจารณา”ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผวจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดแพร่  ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นำโดยมีสิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผลการคัดเลือกคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ เพื่อส่งพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ เพื่อขึ้นทะเบียนในระดับชาติ คือ “ประพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” หมวดแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล

*****สิบเอกหญิลกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสืบสาน รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก   ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559  และเพื่อให้รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดสามารถนำไปสู่การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

*****สำหรับจังหวัดแพร่  มีรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ (ระดับจังหวัด) ดังนี้  ปี พ.ศ.2560 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คัมภีร์โบราณ วัดสูงเม่น (คัมภีร์ใบลานครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถรฉบับพระไตรปิฎกความสัมพันธ์ไทยลาว)  ประเภทสาขา วรรณกรรมพื้นบ้าน และภาษา  สัตตภัณฑ์ล้านนา ประเภทสาขา งานช่างฝีมือดั้งเดิม และแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล / ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ ได้แก่  ตำนานพระธาตุช่อแฮ  ประเภทสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา  ตุงกระด้าง (ตุงหลวง)  ประเภทสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม   / ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ ได้แก่  พระลอ  ประเภทสาขา วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา, ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล, ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล / ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ ได้แก่  ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า หมวด แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล /ปี พ.ศ.2566 ได้แก่ 1. “ประพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” หมวดแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล  2.ฟ้อนกลองอืดเมืองแพร่ หมวด ศิลปะการแสดง  3. ลาบแป้ หมวด ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

*****อีกทั้งยังคัดเลือก “ประพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” หมวดแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล   เข้าชิงคัดเลือกในระดับประเทศ เพื่อขึ้นทะเบียนในระดับชาติต่อไป