update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯนครนายกทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ยากจน

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.66 นายบัญชา เชาวรินทร์  ผวจ.นครนายก ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ยากจนทั้ง 4 อำเภอ  อ.เมือง อ.องครักษ์ อ.บ้านนา และ อ.ปากพลี   19 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ที่วัดช้าง อ.บ้านนา โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูโสภณนาคกิจ  เจ้าคณะอำเภอบ้านนา  เจ้าอาวาสวัดช้าง พร้อมคณะสงฆ์ นายวิชัย บุญมี  รอง ผวจ. พ.อ.อภิชาติ มีธัญญากร กอ.รมน.นครนายก  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธี

*****โดยมีนายวิลาศ บุญโต พัฒนาการ จ.นครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระองค์ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ยากจน แรกเกิด – 6 ปี  ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสม โดยกองทุนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบัน มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,067,044.32 บาท ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น  140,860.00 บาท เงินจำนวนดังกล่าวเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.นครนายก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป