update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานการออกเสียงประชามติ โครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรานยงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานการออกเสียงประชามติ โครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน อภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อจัดทำคู่มือการออกเสียงประชามติและนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การออกเสียงประชามติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

*****อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน ให้แก่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาความรู้ ศักยภาพอย่างเป็นระบบมีแบบแผนที่ชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หน่วยงานสนับสนุนภารกิจเลือกตั้ง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 75 คน

*****ในการนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติ คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ คู่มือปฏิบัติงานการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร คู่มือนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นสำหรับการออกเสียงประชามติ และคู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงและคณะกรรมการประจำเขตออกเสียง