update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“อุตรดิตถ์เพิ่มศักยภาพเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเต็มสูบ

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อขาวรายงานว่า  นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรมศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม 200 กว่าคน จาก 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายโรงพักคุณธรรม เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม เครือข่ายสื่อมวลชนคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม และมีคณะวิทยากรนำ

*****โดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทบทวนและปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมเป้าหมาย “อุตรดิตถ์เมืองคนดี มีวินัย ใฝ่สุจริต มีจิตอาสา” และวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละเครือข่ายในการเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกัน พร้อมทั้งจูนกลไกการประสานงานและการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มสูบ เพื่อสร้างคนดี และสร้างครอบครัว ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด และสังคมคุณธรรมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ประสิทธิ์  ผึ้งสุข2รายงาน