update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****ส่วนวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 25 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนศิลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่า 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเต่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเหรียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 19 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง 12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เขตเลือกตั้งที่ 20 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง 24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ