update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.เชิญชวนประชาชนศึกษาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2566

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2566 ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือแสกน QR Code ด้านล่าง