15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองพัทยาสัมมนาติวเข้มศูนย์เด็กเล็ก

***ชลบุรี..0นายบรรลือ กูลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โยมีนายนพสิทธิชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายวีระพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนการจัดการศึกษาเมืองพัทยา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-10  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

***ทั้งนี้นายบรรลือ กล่าวว่า การจัดสัมมนาโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา มีขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2563 เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและใช้เป็นมาตรฐานกลางทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาทั้งการพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์และสติปัญญาให้สมกับวัยซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและการพัฒนาเด็กให้พร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

***สำนักงานการศึกษาจึงได้จัดสัมมนาโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-10 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สามารถประมวลผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาและจักทำรายงานการประเมิณตนเอง และวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป