update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เปิดงานมหกรรม Open House 2023 Loving & Learning Community @TUNU ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์จัดชึ้น

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 กุมภุมพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Open House 2023 Loving & Learning Community @TUNU ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมชาย  ไชยพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และนายชยพล เอ็บมูล ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

*****นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผอ.สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรม Open House 2023 Loving & Learning Community @TUNU ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองศิษย์เก่า ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพด้วยนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย “การใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อน” ตามแนวทางการขับเคลื่อนของ สพม. พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พัฒนาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เป็นการแสดงผลงานการดำเนินงานของโรงเรียน และทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เห็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือนำผลงาน องค์ความรู้ มาจัดแสดงในวันนี้

*****“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 เดิมชื่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งเป็นปีที่ 44 ของการก่อตั้งโรงเรียน  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ประกอบกับ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนของ สพม. พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน ให้มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การมีอาชีพ และการมีงานทำ เป็นคนดี มีวินัย และความรับผิดชอบและเพื่อให้ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างสรรค์การทำงาน นำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยความรักและตระหนักถึงคุณค่าของโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดสมรรถนะ มีทักษะการคิด ในการสื่อสาร ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาได้เห็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย” นายชยพล เอ็บมูล ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กล่าว*****ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ มหกรรมร้านค้านักเรียน 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ จำนวน 31 ร้านค้า การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของเมืองไทย” แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แข่งฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ได้นำกิจกรรมและผลงานมาแสดง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์. /มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ /สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม /มหาวิทยาลัยนเรศวร/ เขื่อนสิริกิติ์. /โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์/ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  /สถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ /โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เขต 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเอกชน รวม 16 แห่ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน