2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศธจ.แพร่ ส่งมอบงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประชุมส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 2.การดำเนินการทางวินัยและคดีปกครอง จำนวน 33 ราย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

*****ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และกำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ซึ่งผลของพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป

*****สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินการส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน บัญชีรายละเอียดการส่งมอบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ทั้งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ส่งมอบงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป