update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและเสวนาวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและเสวนาวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน และความเชื่อสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อรวบรวมผล การดำเนินงานของพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และชุมชนบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผ่านกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการพัฒนาและเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อสืบสาน และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

*****อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ว่า มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (A Quality University for Local- based Sustainable Development) จึงได้จัดโครงการศึกษาเชิงพื้นที่ และนำมาพัฒนา ฟื้นฟู และต่อยอดด้านศิลปะวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน

*****โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2564 ได้ทำการศึกษาประวัติเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และชุมชนบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นำไปสู่การสร้างสรรค์ท่ารำบวงสรวงสู่ชุมชน ทั้งสองพื้นที่ และในปีงบประมาณ 2565 ถึง 2566 ได้นำเอาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการบริการในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว มาสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเมืองวัฒนธรรม และชาวบ้านในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากกิจกรรม อาหารพื้นถิ่น สินค้าพื้นถิ่นที่พัฒนาขึ้น เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเกิดการบูรณาการ การเรียนการสอนในหลักสูตร สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม