update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อลังการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง ออกอย่างสร้างสรรค์

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สังกัดมัธยมศึกษา  โดยมีนายธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานจัดงาน นายสุรพงษ์ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี นาย แพทย์สัญญา สุปัญญาบุตรผอ.โรงพยาบาลหนองกุงศรี   นางอารี ปังสี ท้องถิ่น อำเภอ นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างยิ่งใหญ่และอลังการ

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ซึ่งปีที่แล้วตนก็ได้มาร่วม และได้เห็นการจัดได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะรูปแบบขบวนเป็นรูปแบบในเชิงท่องเที่ยว  พอมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้มาร่วม ก็ต้องขอชื่นชมอีกโดยเฉพาะขบวนแห่ปีนี้ แต่ละรูปขบวน ก็ได้นำเอาวัฒนธรรมประเพณีจากหลายๆจังหวัด มาบูรณาการ ไม่ว่าประเพณีวัฒนธรรมจากจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม โดยเฉพาะขบวนแห่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูสถาบันของชาติไทย เพื่อปกป้อง ยึดมั่นของความเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องขอชื่นชมใน Concept และรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้

*****เมื่อเช้าก่อนเข้ามา นายอำเภอ ก็ได้ขับรถไปดูขบวนแห่ ตั้งแต่ธนาคารกรุงไทยจนมาถึงบริเวณโรงเรียนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร บางขบวนก็ได้นำผืนผ้ายาวหลายสิบเมตร เป็นภาพพระเวสสันดร มานำเสนอในด้านประเพณีวัฒนธรรม บางคณะสีก็นำเสนอเป็น ปราสาทดอกผึ้งมานำเสนอ สีสุดท้ายที่เป็นสีส้ม ก็มีการนำเสนอรูปแบบประเพณีการบวชนาค การแต่งงาน มาอยู่ในรูปของขบวน ขอขอบคุณและชื่นชม ท่านธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองศรีวิทยาคาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างมีคุณภาพขึ้นมา

*****ด้านนายธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กล่าวว่า ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 995 คน จำนวนครู 97 คน มีการสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน การแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสีคือ  สีน้ำเงิน  สีเหลือง สีม่วงและสีส้ม  แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ฟุตบอล  เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  และกรีฑา ที่สำคัญในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ มอบให้  เด็กชายยอดยุทธ   หอมพิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นำกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม        ในการแสดงออก

*****สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันกีฬา ภายในในครั้งนี้   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้อง  ไปสู่การปฏิบัติจริง  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร ให้นักเรียนมีสุขภาพจิตใจ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ เคารพกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนา   ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะครูนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพ่อค้าประชาชน  ผู้ปกครองที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน