update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

องค์กรครูอีสานประกาศจับมือ ล่า 1 หมื่นชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษา

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุนทร  กุมรีจิตร  เลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20จังหวัด) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูภาค เมื่อ 23 ธ.ค. 2566 ที่ห้องประชุมสพท. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพิพัฒน์  กาลพัฒน์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณายกร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับครูและประชาชน) และมีมติร่วมกันพร้อมล่าลายมือชื่อครูและประชาชน 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกับองค์กรครู 4 ภูมิภาค อีสาน เหนือ กลางและใต้ รวม 1 หมื่นชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อเป็นกฎหมายการศึกษาของชาติต่อไป

*****สำหรับ สาระสำคัญในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ 1.เด็กไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสและความเสมอภาคได้ครูดีเหมือนกันทั้งประเทศ  2.เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและพรสววรรค์เพื่อสัมมาชีพ 3.รัฐต้องเป็นผู้จัดการศึกษาร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและเอกชน  4.ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย รัฐธรรมนูญฯ 5.บุคคล ชุมชน สังคมรักสามัคคี  เคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตย

*****นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สรุปประเด็นสำคัญปัญหาของการบริหารจัดการศึกษาที่โรงเรียนประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน 5 ประการ 1.การเดินหน้าของรัฐ ยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กต่ำกว่า 120 คน ทุกโรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของนักเรียน ผู้ปกครองด้านสิทธิและโอกาส ขององคาพยพสังคมชนบทไทยและพื้นที่ห่างไกล  2.ปัญหาสถานศึกษาเกือบทุกโรงเรียน (90 %) ไม่มีนักการภารโรง  3.ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมนำจนท.ธุรการของโรงเรียนไปไว้ที่สนง.เขต สร้างภาระและความเสี่ยงให้โรงเรียนมากขึ้น 4.ปัญหาหนี้สินครู ครูเป็นหนี้เพราะกู้ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 6 บาทเศษ รัฐควรปรับลดอกเบี้ย ลดความเดือดร้อนให้ครู 5.ปัญหาเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนไม่ได้ปรับเพิ่มมากว่า 20 ปีแล้ว คือ ปฐมวัยหัวละ 1,700 บาท ประถมศึกษา 1,900 บาท และ มัธยมต้น 3,500 บาท รัฐควรให้ความสำคัญปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและการศึกษา.

ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล/รายงาน