15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มหาสารคาม ลงนาม MOU แก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กับ 10 หน่วยงาน มีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและความเท่าเทียม“จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

*****นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า   จังหวัดมหาสารคาม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ทำให้ต้องมีการติดตามค้นหานักเรียน นักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เด็กทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดพันธกิจ ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ

*****ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การดำเนินการของทุกฝ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นภารกิจที่ต้องบูรณาการการทำงานตามสถานการณ์และนโยบายนั้น โดยความยินยอมร่วมกันทุกฝ่าย จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้