update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เฉาก๊วยชากังราเดินหน้าโครงการศีลธรรมนำการศึกษา

***กำแพงเพชร..0เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  เจ้าของเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร จ.กำแพงเพชร พร้อมทีมงานโครงการศีลธรรมนำการศึกษา ไปประเมินผลการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีล 5 อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร ถวายข้าวพระ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร สอบข้อเขียน 8 ข้อ 100 คะแนน

***ขณะเดียวกัน ดร.เสริมวุฒิ กล่าว ขอขอบพระคุณ น.ส.ชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิรัชวิชช์  อุคต และคณะครูโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีทุกท่าน ที่ตั้งใจช่วยกันพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการฯ นักเรียนมีผลการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม มีความพร้อมเพรียง มีมารยาทชาวที่ดีงาม และมีความรู้เกี่ยวพุทธกับศีล 5 อย่างดีเยี่ยม พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นต้นกล้าที่ดี ดำรงและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป