update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

มอบเข็มกลัดเกียรติคุณคุณทวด 101 ปี

***สกลนคร..0นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วย รองนายก กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินฝากธนาคารให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย คือ นางเสาร์ วาสิงหน อายุ 100 ปี 10 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 บ้านโนนทสวาท ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส

***โดยมี นายพีระพงษ์ ดาบสมเด็จ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสกลนคร/ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/รักษาการ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนอุดม/เจ้าหน้าที่ รพ.วานรนิวาส/ผู้ใหญ่บ้านโนนสวาท อสม. ในพื้นที่ ร่วมมอบโล่เกียรติคุณ

ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม น้ำดื่ม ให้กับผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ด้วย.