update newsข่าวในประเทศสาธารณสุข

รณรงค์ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทุกวัน.

***ราชบุรี..0วันที่ 14 พ.ย. นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราบุรี น.ส.นรีรัตน์ เสาวคนธ์ หน.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง แถลงข่าวว่า รพ.บ้านโป่ง ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปีละ 1 ครั้ง ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

***ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่และทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งยังช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้น้อยลงได้อีกด้วย โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.00 น. ที่งานผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์ หมายเลข 032-222841-6 ต่อ 0 หรือติดต่อ คุณบุณเรือน หิรัญชุฬหะ หมายเลข 08-1016-8188