update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

ทอดผ้าป่าสนับสนุนทุนเรียนสงฆ์ไทย

***ร้อยเอ็ด..0นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผวจ.ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 พ.ย.โดยมี น.ส.เพ็ญประภา แพงไทย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  นางละอองดาว คมสัน สิถิติจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เข้าร่วมพิธี  โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์ ทั้ง 2 นิกาย เข้าร่วมพิธี

***น.ส.เพ็ญประภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้าน บาท เป็นทุนเริ่มแรก ทรงคำนึงถึงว่า  พระภิกษุ สามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรม คำสอนแก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น แก่สังคม ประเทศชาติและแก่โลก

***ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  กล่าวอีกว่า ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสมเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน จะสามารถข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานี้ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้ อย่างไม่ผิดเพี้ยน และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน