23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

อผส.มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

***กรุงเพทฯ..0นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในการประชุมการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนนำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ (Flagship) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร หรือ “Senior Complex บางละมุง” ชลบุรี เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและการเคหะแห่งชาติ ในการพัฒนาพื้นที่ ให้กลายเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น ของสังคมสูงวัย ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

***อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวอีกว่า ประเด็นต่อมา คือการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti-Ageing Activity) หรือศูนย์ชะลอชรา เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Day Center) และสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนป้องกันการเข้าสู่ความสูงวัยที่รวดเร็วจนเกินไป ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ และการพัฒนาสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงเป็นพลังของสังคม โดยเปิดให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ของ ศพส ที่จัดบริการไว้ และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การขยายผลในชุมชน ต่