update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในชุมชน ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เทศบาลบ้านนา โรงพยาบาลบ้านนา สาธารณสุขอำเภอบ้านนา

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา เปิดโครงการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ได้นำรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน มาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้สัมผัสที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย วัณโรค พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  400 คน  คัดกรองพบผู้ป่วยในระยะแรกรีบนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อหยุด หรือตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดอัตราการเสียชีวิต และการดื้อยา วัณโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ รักษาหาย ช่วยเหลือผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป