update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

วพบ.จักรีรัช เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ

ราชบุรี..0นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช นายทวีศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง นายเฉลียว เก็งวิเชียรไชย นายก อบต.ลาดบัวขาว ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายก ทต.เบิกไพร นายนิคม  หอมทิพย์ นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี และนายธีรยุทธ เกตุเพชร กำนัน ต.ลาดบัวขาว ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ “มหกรรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2563” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

***ดร.พีระนันทิ์ เผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระราชกรณียกิจและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และนิทรรศการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและปัญหาของผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการชะลอวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุคงความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จัดการสุขภาพของตนเองได้ ลดภาวะพึ่งพิง ลดการสูญเสีย หรือเสียชีวิตก่อนวัย

***อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุในอนาคต อาทิเช่น การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการชะลอวัย (5อ. พอเพียง) และจุดเริ่มต้นความมั่นคงอาหารเพื่อการชะลอวัย ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

***นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้เป็นการต่อยอดความรู้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ