23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.

กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นร้องทุกข์

นางไซหนับ ยะหมัดยะ ประธานกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น พร้อมสมาชิกร่วม 20 คน มายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่าน นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเมื่อสายวันที่ 10 ก.ย. ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ โดยมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมทีมงาน มารับหนังสือร้องเรียน

สำหรับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะที่ได้ติดตามและใช้สิทธิมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะมาโดยตลอด เห็นว่าการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างต้นกระทบต่อสิทธิประชาชนและชุมชนอันเป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตชนบทเกษตรกรรมและชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และขอคัดค้านการนำรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ของ ศอ.บต. มาประกอบการปรับปรุงผังเมือง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสในการร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหา และข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่าง ๆ พบปะและพูดคุยกับเครือข่าย ฯ เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป