update newsข่าวอปท.

เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาจากร้านค้าสหกรณ์แบบเดิมๆ ให้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ กลายเป็นรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าการเกษตรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนจากจังหวัดต่างๆ เป็นสินค้าคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชาญนะ เอี่ยมแสงผวจ.นครปฐม สหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

สำหรับสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ 2562 ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎคม 2514 และได้เปลี่ยนเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อปี 2539 ดำเนินงานมาแล้ว 49 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 244 ราย ในเขตพื้นที่ติดต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งสมาชิกทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ อยู่ที่ตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และเป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

สหกรณ์” มีทุนดำเนินงานกว่า 330 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก มีปริมาณ 33 ตัน/วัน และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสหกรณ์มากขึ้น เกษตรกรในหลายพื้นที่ประสบปัญหาไม่สามารถขายผลผลิตได้ ขบวนการสหกรณ์ได้เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ช่วยระบายผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง สินค้าแปรรูปจากสหกรณ์ต้นทางสู่สหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้มีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรไม่ถูกกดราคา เกิดการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรม