update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ร้อยเอ็ด จัดให้ความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น

***ร้อยเอ็ด..0เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 พ.ย.นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานเปิดการจัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติ  และเป็นสักขีพยา

***นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  มาตร 27 วรรคสาม กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 กำหนดว่าเมื่อมีเหตุที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งและได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วให้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการเลือกตั้ง

***ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น สร้างการยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 36 เขต จำนวน 139 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 145คน