23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.สกลนคร จัดอบรมเลือกตั้งสมานฉันท์

***สกลนคร..0 น.ส.จุฑามาศ จันโท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร ที่หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.ที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 11 พ.ย.

***ทั้งนี้ น.ส.จุฑามาศ กล่าวว่า ตามที่ประกาศรับสมัคร นายก อบจ.และ สมาชิกสภา อบจ.สกลนครโดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร จึงได้ดำเนินการให้ความรู้ที่เท่าทัน ในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม

***รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร กล่าวอีกว่า การอบรมครั้งนี้ มุ่งสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ในการนี้ ได้ให้ผู้สมัคร นายก อบจ. และ ผู้สมัคร ส.อบจ. ร่วมกล่าวปฏิญาณตนว่าจะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์เที่ยงธรรม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และไม่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มาก โดย กกต.สกลนคร มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้