update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ทดสอบน้ำบาดาลแก้ภัยแล้งร้อยเอ็ด

***ร้อยเอ็ด..0บ่ายวันที่ 15 พ.ย. นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี  มอบหมายให้ นาย สรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี   ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ที่ บริเวณ จุดก่อสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง  บริเวณภายในวัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง  บริเวณวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย และด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ

***ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทดสอบปริมาณน้ำบาดาล และระบบส่งน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง อำเภอศรีสมเด็จ ทั้งในน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาลศรีสมเด็จ และในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ที่เผชิญกับปัญหาภัยแล้งมายาวนาน เพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่

***นายสรศักดิ์ กล่าวว่า การติดตามการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้ ทางสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยได้ทำการสำรวจขุดเจาะ การทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในทุกบ่อ พร้อมบ่อสังเกตการณ์ ตามหลักวิชาการอย่างละเอียด จนคาดว่าได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอที่จะใช้ในการอุปโภค และบริโภค ในพื้นที่โครงการฯ ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบวัดปริมาณน้ำตามหลักวิชาการ การตรวจสารปนเปื้อนในน้ำว่ามีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในแต่ละบ่อ การก่อสร้างและวางระบบส่งน้ำทั้งหมด คาดว่าการดำเนินโครงการฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ชาวอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดด้วย