15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ธรรมนัส”ลุยแจก สปก.2อำเภอเชียงราย

***เชียงราย..0ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย  ตีฆ้องเปิดงาน  Kick Off  9 ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” 63  ที่บ้านปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนเกษตรกรทั้งจังหวัดจาก 18 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา   ลดปัญหาก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

***จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 40 ราย   ก่อนเดินไปขับรถไถกลบตอซางข้าว  และโปรยเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดิน   ทั้งเดินเยี่ยมชม บูธ นิทรรศการต่างๆการใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  การปลูกพืชบนพื้นที่สูง  นิทรรศการชุมชนปลอดการเผา  และตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากการเผา

***ส่วนช่วงบ่าย ร.อ. ธรรมนัส พร้อมคณะเดินทางไปที่ลานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สรวย  ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนระบบการผลิต  ตลาดสินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย   รวมทั้งการรณรงค์ลดการเผาเพื่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกร (สปก.) จำนวน 30 ราย