15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ปปช.นครปฐมจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นครปฐม..0นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม ประธานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จัดที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนนครปฐมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

***อีกทั้งประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนครปฐม และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นการปลูก และปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมให้ถูกต้องในสังคม ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

***นายมงคล ศิริจันทร์รัตนา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะหนึ่งประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

***สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 46 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความรณรงค์ เพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริต อีกด้วย