update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง28 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

*****1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นางสาวโศภิตา เอี่ยมพลอยศร 2. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายชาตเบญจมาศขาว สัตยาภรณ์ 3. นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายสำราง โหน่งที 4. นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่  นายชาตรี โพธิ์อบ 5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายเจตนันท์ ขันจำนงค์ 6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายหาน บาลโคตรคุณ 7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายณรงค์ ทองนรินทร์

*****8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายสง่า ทุ่มก๊ก 9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายยุทธศักดิ์ สุขวิพัฒน์ 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายสุภักดิ์ นิลใย 11. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นางสาวบานเย็น อาวรณ์ 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายเกรียงไกร สุระพินิจ 13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายชาตรี ชาดา 14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  นางเลิศลักษณ์ ทูลบุญลินทร์ 15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้แก่ นายสายธาร สังคสาคร

*****16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายวิทยา คชาชัย 17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายจันทร์เพ็ง ภาเรือง 18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสมัย สุภาพเพชร 19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เขตเลือกตั้งที่ 21 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายอานนท์ พัฒนกุลเดช 20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายจำรัส แก้วแสง

*****21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายสมนึก อุดเขียว 22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางสาวพรแก้ว เลิศครสาร 23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสมจิตร บั้งเงิน 24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายชาน มูลชาติ 25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้แก่ นางสาวอัจฉรานันท์ บุญมา 26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางวิลาวัลย์ นามพุทธา

***** 27. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางเฉลิมศรี หะยีการีม 28. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายสุระพร ทิพย์บรรพตทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444