update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 18 แห่งทั่วประเทศกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 3 ธันวาคม 2566 วันที่ 9 ธันวาคม 2566 และวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง 18 ราย ดังนี้ 1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นายสุพัฒน์ มาฆะสกุลเจริญ 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายณรงค์ จินะราช 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้แก่  นายเมธี เกตุสระใจ 4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายจาตุรงค์ บัวงาม 5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นายสุบิน วงค์กระโซ่

*****6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายวิวัฒน์ สุขีทรัพย์ 7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นางอำไพ ฤทธิ์คำร 8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายต๋อง พงษ์พรม 9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายบุญมา ทีเก่ง 10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายอิทธิพัทธ์ สอนดา 11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้แก่ นายมาโนช หย่องกิ้ม 12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายวรภพ เปรมเจริญ  13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แก่ นายณรงค์ มีใหม่

*****14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายชานนท์ ดำมินเศก 15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางวงเวียน พลนามอินทร์ 16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายประเสริฐ ดอกดวง 17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายสมบัติ แสงทอง 18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นางพิสมัย เงินดีทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444