28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 10 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้1. นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นายวีรชน รัศมี 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายพงศธร จันบุตร์ 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ สุขศิริ 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายติณณภพ อิ่มจิตร 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายดาวรุ่ง หล้าวงศา

*****6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายบุญรวม เสนจันตะ 7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายทองคำ ผกาสุนทร 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นางหนูทิพย์ วิเศษนคร 9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวกานดา พันธ์ทา 10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวธนพร เหลืองทอง

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444