update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ทต.แม่สะเรียงมอบความสุขผู้สูงอายุ

***แม่ฮ่องสอน .0นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ จาก 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมงานจำนวน 230 คน ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคุณยาย มีอายุสูงสุดอยู่ที่ 92 ปี เข้าร่วมการสันทนาการกันอย่างมีความสุข และรับของขวัญของรางวัลกลับบ้านกันทุกคน

***ทั้งนี้นายพัลลภ กล่าวว่า ทางเทศบาลได้เน้นคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดสวัสดิการ มีการบริการรถรับ – ส่ง

***อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีไม่มีขาย ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี การลดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความต้องการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน