update newsข่าวเกษตรเศรษฐกิจ

เยี่ยมชมเฉาก๊วยชากังราวโอทอปดังกำแพงเพชร

***กำแพงเพชร..0 นายธัชชัย ศรีสุวรรณ อดีตผวจ.กำแพงเพชรพร้อมนางสุชาดา ศรีสุวรรณ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการผลิตและบรรจุพร้อมจัดจำหน่าย โรงงานเฉาก๊วยชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร สินค้าโอทอปชื่อดัง ตั้งต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร   โดยมี ดร.เสริมวุฒิ และ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงานเฉาก๊วยชากังราวตราเพชรพร้อมนายเสนอ เพชรพลาย ที่ปรึกษา บริษัท ให้การต้อนรับ

***สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมทัศนะศึกษาดูงาน โรงงานเฉาก๊วยชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นการเยี่ยมชมส่งเสริมสนับสนุนและได้ศึกษาเรียนรู้ การคัดสรร การผลิต การบรรจุ และการจำหน่าย ของสินค้าทางภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีชื่อเสียงไปทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และนำไปต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์   

***นอกจากนั้น ดร.เสริมวุฒิ บรรยายถึงโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา สนับสนุนโดย บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรและอีกหลายจังหวัด ได้รู้จักศีล5 สามารถนำสวดมนต์ไหว้พระในงานพิธีต่างๆได้  เป็นโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ก่อนเดินทางกลับนายธัชชัย และคณะฯเข้าเยี่ยมชม ยังช่วยกันอุดหนุนเฉาก๊วยชากังราวเพื่อนำไปเป็นของฝากให้กับครอบครัวและผู้ที่เคารพนับถืออีกด้วย