25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

เอสซีจีจับมือพันธมิตรแก้วิกฤติขยะเมืองระยอง

***ระยอง..0 นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เผยว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดสัมมนาเพื่อความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future จากเวทีใหญ่ กรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง โดยเอสซีจี จับมือ 180 พันธมิตร ผนึกกำลังผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมระดมสมอง ชงแก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน : 1. แก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน 2. แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” และการเข้าถึงเครื่องจักรการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคง 3. การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ 4. เสนอภาครัฐสนับสนุนวงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction

***ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดระยอง จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “ระยองร่วมใจ สร้างเมืองไร้ขยะ” มุ่งจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาขยะทะเล และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธาน และนายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดสัมมนา

***ด้านนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ตามกลยุทธ์ BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของภาครัฐ (BCG: Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีจำนวนจำกัด หากนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย ขาดความรับผิดชอบ อาจเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เช่น การใช้น้ำ และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อนำขยะกลับมาสร้างประโยชน์สูงสุด และยังช่วยลดปัญหาขยะหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำอีกด้วย”