update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ

***นครปฐม..0นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 5 (กรุงเทพ/ปริมณฑล) ที่ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อ.เมืองนครปฐม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายประกันสังคมดีเด่น จำนวน 5 ราย พร้อมมอบรถ Wheelchair 2 คัน ให้แก่ ผู้ทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา 40 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผวจ.นครปฐม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม, ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้นำชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

*** นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มคนทำงาน และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ  ทางสังคม และเป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระ เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ขับเคลื่อน  การสร้างรายได้ ระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม

***ในส่วน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีแรงงานนอกระบบให้ได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การขยายผลเครือข่ายและเป็นข้อมูลประกอบให้กับแรงงานภาคอิสระทุกกลุ่มได้ตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมให้สวัสดิการความคุ้มครองด้านหลักประกันที่มั่นคงครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม