update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

เลขาธิการ คปภ.เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี พร้อมนำเทคโนโลยีไฮไทคบริการประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร

*****ชลบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี แห่งใหม่ โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารสำนักงานเลขที่ 209/53 – 54 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

*****เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่าจากภารกิจของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงาน คปภ. มีภารกิจสำคัญในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี เดิมตั้งอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารสำนักงานเช่า 3 ชั้น เลขที่ 1/28-29 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

*****แต่ด้วยภารกิจของสำนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ทำให้พื้นที่เดิมมีจำกัดที่จะรองรับภารกิจงานและการให้บริการ จึงได้มอบนโยบายให้ไปหาที่ทำการแห่งใหม่ จนทำให้สามารถไปจัดซื้ออาคารเพื่อเป็นที่ทำการแห่งใหม่ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 209/53 – 54 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติภารกิจงานที่เป็นสัดส่วน มีพื้นที่ให้บริการประชาชนกว้างขวางมากขึ้น มีห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ห้องประชุม และศูนย์สอบนายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงให้สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

*****สำหรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี (แห่งใหม่) นี้ จะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ มีระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย โดยสำนักงาน คปภ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการด้านการประกันภัยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น อันจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

*****สำหรับข้อมูลของธุรกิจประกันภัยที่สำคัญของจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) พบว่าในปี 2565 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 122,827 ล้านบาท คิดเป็น 13.87 ของเบี้ยประกันภัยทั้งประเทศ แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิต 85,619 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัยกว่า 37,208 ล้านบาท คิดเป็นอัตราถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต ร้อยละ 78.59 อัตราผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ร้อยละ 52.36 จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยภาพรวมของจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ EEC รวมด้วย มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเป็นอย่างมาก ตลอดจนสามารถเสริมศักยภาพให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่ EEC ได้เป็นอย่างดียิ่ง

*****ในส่วนของจังหวัดชลบุรี ปี 2565 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 33,433 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตกว่า 22,363 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 11,070 ล้านบาท มีบริษัท/สำนักงานตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 138 แห่ง จำนวนตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 1,065 คน ธนาคารพาณิชย์ 327 แห่ง จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยภาพรวมของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มพื้นที่ EEC และสำนักงาน คปภ. ได้ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ EEC ด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) (Region 6 Insur-EEC Center) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสำคัญช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการประกอบการอาชีพของประชาชน

*****ด้านนายนิติ  วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในการกำกับ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ให้กับประชาชนชาวชลบุรีและประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนำรถเข้าสู่ระบบการประกันภัย และใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเมื่อมีอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงเชื่อว่าการเปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี แห่งใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีให้สำนักงานแห่งนี้จะช่วยให้การติดตามบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้มากขึ้น รวมทั้งส่งผลในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีได้อย่างดียิ่ง

***** “ที่ทำการใหม่ของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับบริการที่ดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย รวมทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสังกัดจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประกันภัยยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย