update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นครปฐม kick off บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน

นครปฐม ..0นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม ประธานเปิดกิจกรรม kick off ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อาคาร ARI โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 15 ต.ค.โดยมีผู้อำนวยการ ร.พ.นครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

น.ส.อุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การอนามัยโลก แนะนำการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัย ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดจำนวนผู้ป่วยไข้วัดใหญ่ สำนักงานประกันสังคม จึงได้คุ้มครองดูแลผู้ประกันตน เป็นแรงงานสำคัญของประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บอันมิใช่จากการทำงาน พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15ต.ค.เป็นต้นไป

อีกทั้งยังกำหนดแนวปฏิบัติของการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีไข้หวัดใหญ่ ที่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับการจัดกิจกรรม kick off ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน ตลอดจนคุณภาพชีวิตและด้านสุขภาพผู้ประกันตน โดยเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก