15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรี ลงพื้นที่ “ประทาย-โนนสูง” ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นครราชสีมา(วันที่ 23 กันยายน 2563) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังเทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการดำเนินงานโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางลงพื้นที่โครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ตามที่ราษฎรบ้านบึงกระโตน ขอพระราชทานโครงการ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

โดยในปี 2557 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับปรุงคลองชักน้ำเดิม ระยะทางรวมประมาณ 7.3 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด 21 กิโลเมตร เพื่อทำหน้าที่ผันน้ำจากลำห้วยแอกผ่านอ่างเก็บน้ำโศกผึ้งมาเติมยังอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน พร้อมปรับปรุงคันดิน และก่อสร้างอาคารประกอบตามแนวคลองผันน้ำ ต่อมาในปี 2558 ได้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง ให้มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น จากเดิมประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นประมาณ 284,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งพักน้ำที่จะผันจากห้วยแอกไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน

ปัจจุบัน โครงการฯ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองคึม หมู่ที่ 8 และบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 300 ไร่ และเลี้ยงสัตว์ โอกาสนี้ องคมนตรี พบปะเยี่ยมราษราษฎรสอบถามชีวิตความเป็นอยู่

ต่อมาเดินทางไปยัง เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังรายงานสรุปแผนการดำเนินงานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 2 โครงการ คือโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขุดสระน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งกรมชลประทานได้กำหนดแผนการดำเนินงานดังนี้

โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบฯ ดำเนินการขุดลอกลำห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 1) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ขุดลอกลำห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 2) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 3 แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายน้ำปากคลอง จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างอาคารรับน้ำ

สำหรับโครงการขุดสระน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบฯ กำหนดแผนงานโดยการขุดสระประปา เนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ ขุดสระวัดถั่วแปป เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ขุดที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ และก่อสร้างอาคารรับน้ำ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ กรมชลประทานจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ในปีงบประมาณ 2564 นี้

จากนั้นองคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยโครงการฯ ดังกล่าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ราษฎรบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอพระราชทานโครงการฯ ซึ่งเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,200 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

โอกาสนี้ องคมนตรี พบปะเยี่ยมราษราษฎรสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคล รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักให้กับตัวแทนเกษตรกร.