24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงาน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดจัดการประชุมเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงาน และการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 704 – 705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*****การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมุ่งหวัง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน