update newsการเมืองข่าวเด่น

พรรคไทยชนะอบรมความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตยนำเสนอแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

*****แม่ฮ่องสอน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.66 นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ และนายเจริญ สมปัญญา ตัวแทนจังหวัดพรรคไทยชนะ จังหวัดงงแม่ฮ่องสอน  นางสาวธัญนิตย์ ชื่นดวง และดต.เกษตร เสมอกิจ กรรมการบริหารพรรคไทยชนะ พร้อมคณะทำงาน ได้จัดอบรม เรื่องความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตย ให้กับสมาชิกพรรคไทยชนะโดยมีวิทยากร นายธีรวุฒิ สมปัญญา นิติกรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 100 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านท่าข้ามใต้ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

*****โดยวิทยากร ได้นำเสนอแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ที่มีสาขาในหลายจังหวัด มีเครือข่ายของพรรคเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านประชาธิปไตยรณรงค์ไม่ขายเสียง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง

*****สำหรับ พรรคไทยชนะ เป็นพรรคการเมืองของคนภาคเหนือ เป็นพรรคการเมืองของคนเมืองเหนือ โดยมี นายจักรพงศ์ ชื่นดวง เป็นหัวหน้าพรรค นายโกศล หกสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการพรรค มีนายประสงค์ แก้ววิจิตร เป็นนายทะเบียนพรรค ได้จัดโครงการอบรม” ความรู้พื้นฐานด้าน ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นโครงการของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทางการเมืองของประชาชน