28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี ประราชทานเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566