15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรีติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าบงเชียงราย

***เชียงราย..0เมื่อวันที่ 19 พ.ย.63  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  พร้อมคณะเดินทางที่โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2560  ตามที่ราษฎรตำบลเจริญเมือง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่อง จากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

***ทั้งนี้ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณ ให้กรมชลประทาน เมื่อปี 2562  ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ โดยการเสริมทำนบดินและปรับปรุงทางระบายน้ำล้น เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากเดิม 1,450,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1,650,000 ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในการทำนาปลูกข้าวและปลูกพืชผัก ในช่วงฤดูฝน จำนวน 4,000 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ไร่ ส่งผลให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จากนั้นได้ พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พบว่าราษฎรมีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง

***ต่อมาเวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง ตามที่ราษฎร ต.สันมะเค็ด ขอพระราชทานโครงการฯ  โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ  ท่อส่งน้ำ ถังพักน้ำ บ่อแยก และท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 35 แห่ง  และส่วนประกอบอื่น ๆ  แล้วเสร็จตั้งแต่เดือน  ก.พ.63

***ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง จำนวน 2,500 ไร่ และช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรทั้งสิ้น 136 ครัวเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร และบรรเทาปัญหาให้สามารถประกอบอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น..