25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่นศาสนา

สมเด็จกระสังฆราชเสด็จวันสถาปนา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

นครปฐม..0เมื่อวันที่ 1 ต.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 127 ที่ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ผวจ.นครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2436 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมพระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยในวันนี้ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สาธุชนร่วมสมทบโดยเสด็จพระกุศล “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และด้านภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง

อีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล ตลอดจนทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” จากนั้นประทานรางวัลแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2563 ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา และประทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  ในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทุนทอดผ้าป่าฯ รวมทั้งสิ้น 7,979,233 บาท